Vestfold-Buskerud Dachshundklubb      

NYTT 2014

Fra 1. jan 2015 gjelder NKKs nye utstillingsregelverk!

 

Storcert opprettholdes av NDF
På NKKs representantskapsmøte ble det vedtatt at ordningen med storcert skulle opprettholdes, men at raseklubber med raser som har brukskrav for å oppnå championat skal kunne velge bort storcertet. Disse endringene innarbeides i championatreglene av administrasjonen i hht tidligere delegasjonsvedtak fra HS.

På NKKs representantskapsmøte 8.-9. november 2014 ble det bestemt at det skal tas inn en regel om at hunder av alle raser som er fullcertet ikke skal motta certifikat, men at dette skal gå videre til neste hund som ikke er norsk champion eller er fullcertet. Noen raseklubber ønsket også endringer for sine raser mht brukskrav. I tillegg var det behov for noen mindre endringer. Alle utstillere oppfordres derfor nå til å sette seg godt inn i det nye regelverket.

Nye regler om fullcertede hunder
Hunder som er fullcertet kan ikke motta cert.  Med fullcertet menes hund som ikke kan nyttegjøre seg certifikatet for oppnåelse av utstillingschampionat. Certet utdeles til beste hund i «Beste hannhund/tispeklasse», plassert eller uplassert, som ikke er verken norsk utstillingschampion eller fullcertet.

Dersom cert ved en feiltakelse tildeles fullcertet hund, overføres certet til rett hund når feilen oppdages.

Reglene om fullcertet hund gis ikke tilbakevirkende kraft.

NKK får mange spørsmål rundt dette, og ønsker å presisere at utstillingsregelverkets punkt 11.13 er avklarende for alle tilfeller. Hunden regnes som fullcertet dersom den ikke kan nyttiggjøre seg av certet. Regelen gjelder uansett, som for eksempel:

- Har man to små cert, og får et stort fra samme dommer som tidligere har gitt et lite cert KAN man nyttiggjøre seg av certet og kan dermed ta imot.

- Har man et lite cert fra dommer Ola Normann, kan man ikke ta imot et lite cert til fra dommer Ola Normann, fordi man IKKE KAN nyttiggjøre seg av denne (jmf championatregler og kravet om at certene må være vunnet for tre forskjellige dommere.)

For hunder under 2 år gjelder følgende:

1. Har du 2 små cert, kan du få et stort cert før du regnes som fullcertet.

2. Har du ett lite og ett stort, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter fylte 2 år.

3. Har du 2 store cert, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter 2 år.

4. Dersom deres rase ikke har krav om stort cert (med brukskrav), to cert uansett "størrelse" på cert = fullcertet.

Det nye regelverket kan leses i sin helhet her http://web2.nkk.no/filestore/Regelverk_utstilling_agility_lydighet/Utstillingsregler01.01.2015.pdf 

Viltsporavlspriser 2014


Viltsporavlspris i sølv og gull
Katalina V D Vliegende Kiep - NHSB2732067
eier Lars Hjelmtvedt, VestBusk DHK

Prisene utdeles på klubbens årsmøte 23.1.15. Oversikt over tidligere priser finnes på NDFshjemmesider. Regelverk for tildeling i NDFs klubbhåndbok

VestBusk gratulerer NM-vinneren i Drev for Dachshund


Vi gratulerer VestBusk-ekvipasjen Bjørn Steinar Andersen og NSJCH Humlebekkvollens Embla (korthårsdachs) med seieren i NM drev for dachshund 2014. Flott innsats!

NM-vinneren ble tangert av Kvilestads Fibbe og NDF-leder Johan Malm. Begge hundene fikk 1. premie, 52 poeng og D-cert. Fjorårsvinneren Gravabekkens Ez Lita med fører Frank Andersen ble NMs tredje beste.

Jakt- og Viltsporpriser for 2013


Viltsporavlspris i sølv og gull
N SE UCH Moro Av Larhjelm 14900/08
Lars Hjelmtvedt, VestBusk DHK

Viltsporavlspris i bronse
N SE UCH Katalina v.d. Vliegende Kiep NHSB2732067
Lars Hjelmtvedt, VestBusk DHK

Viltsporavlspris bronse
NVCH Wenja’s N-Tinka 21010/04
Snorre Moe, VestBusk DHK

Prisene utdeles på klubbens årsmøte. Oversikt over tidligere priser finnes på NDFshjemmesider. Regelverk for tildeling i NDFs klubbhåndbok

Resultater NM Drev for Dachshund


NM Drev for Dachshund ble avholdt 15. november 2013 i Horten, med slipp i terrenger i Vestfold og Buskerud. 13 hunder var kvalifiserte og stilte til start. Vestfold-Buskerud Dachshundklubb var arrangerende klubb.

Vi gratulerer prøvens beste hunder og øvrige deltagere med premieringene. 
Se resultatlisten på www.nmdrevdachs.no 

Nye regler for reise med hund

Fra 1. mai 2013 innføres nye regler for å reise med hund fra utlandet til Norge. 

Den største endringen er i forhold til innførsel av hunder fra Sverige. For personer som importerer eller har med seg hunder fra Sverige innføres krav om id-merking og pass for hunder på samme måte som for hunder fra andre EØS-land.

Hundeeier kan ikke lenger utføre og dokumentere bendelormbehandlingen selv. Dette må heretter dokumenteres av veterinær. Norske hundeeiere som reiser tur/retur Sverige blir også omfattet av disse kravene.

De viktigste endringene er ellers:

  • Hunder som innføres til Norge fra alle andre land enn Finland, Det forente kongerike (UK), Irland eller Malta skal behandles mot bendelormen Echinococcus multilocularis 24 – 120 timer før ankomst. Behandlingen skal foretas av veterinær med et godkjent preparat og dokumenteres i hundens pass eller helsesertifikat. Ved korte utenlandsopphold kan behandlingen foretas i Norge før utreise.
  • Som alternativ til behandling 24 – 120 timer før innreise, kan hunder gjennomgå et behandlingsopplegg som innebærer at de behandles mot bendelorm minst to ganger med maksimum 28 dagers intervall før første innreise til Norge. Deretter behandles de minst hver 28. dag. Dette alternativet kan være hensiktsmessig for de som reiser ofte.
  • Hunder fra Sverige skal ID-merkes, behandles mot bendelorm og følges av pass på samme måte som hunder som innføres fra andre EU-land. Eier kan ikke lenger foreta og dokumentere bendelormbehandlingen selv.
  • Kravet om bendelormbehandling ved innførsel av katter oppheves.
  • Ikke-kommersiell innførsel av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell innførsel av disse dyreartene fra tredjeland, blir kun tillatt fra godkjente tredjeland. De godkjente tredjelandene er alle land som er oppført på listene i:
  1. del B seksjon 2 og del C i vedlegg II til forordning (EU) nr. 998/2003, og
  2. del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010.

Merk spesielt at Svalbard ikke er et godkjent tredjeland.

  • Ikke-kommersiell transport av > 5 hunder, katter eller ildere, og kommersiell innførsel av disse dyreartene, fra de godkjente tredjelandene blir betinget av at dyrene er ID-merket, vaksinert mot rabies, undersøkt av veterinær i løpet av de siste 24 timene før avreise og at de følges av helsesertifikat. Hunder skal i tillegg behandles mot bendelorm. Hunder, katter og ildere fra godkjente tredjeland som kun er oppført på listen i del 1 i vedlegg II til forordning (EU) nr. 206/2010, skal i tillegg være testet for antistoffer mot rabies med tilfredsstillende resultat. Kravet om karantene etter innførsel oppheves.
  • Ikke-kommersiell innførsel av ≤ 5 hunder fra Svalbard blir fortsatt tillatt, men vanskeligere å gjennomføre. Grunnen er at det ikke er stedlig praktiserende veterinær på Svalbard som kan foreta og dokumentere bendelormbehandlingen. Hvis det kan avhjelpe situasjonen, vil Mattilsynet forsøke å legge sine offentlige veterinærbesøk på Svalbard i forkant av ferier/høytider når mange skal til fastlandet. 

Endringene er fastsatt i forskrift 25. februar 2013 nr. 230 om endring av visse forskrifter som omfatter inn- og utførsel av hunder, katter og ildere. Forskriften gjennomfører EU-rettsakter som Norge gjennom EØS-avtalen har forpliktet seg til å gjennomføre i norsk rett. Informasjon om regelverksprosessen finner du her: Endring av reglene om inn- og utførsel av hunder, katter og ildere.

De endrede forskriftene er:

Samtidig med at endringene trer i kraft, oppheves forskrift 8. mars 2011 nr. 260 om behandling mot echinococcose for hund og katt som innføres fra Sverige.

Kontaktinformasjon
Publikumshenvendelser rettes til Mattilsynets distriktskontor 22 40 00 00

Les mer hos Mattilsynet om å reise med dyr